Etyka w mediacji

Mediator jest zobowiązany na każdym etapie pracy do zachowania najwyższych standardów etycznych. Wiąże się to bezpośrednio z prowadzeniem mediacji w oparciu o zasady, którymi rządzi się proces mediacyjny.

1. Mediacja jest całkowicie dobrowolna. Oznacza to, że nikogo nie można zmusić do tego, aby poddał się mediacji. Nie są akceptowane żadne formy nacisków oraz próby narzucenia Wam woli, która nie jest Waszą. Wspólną decyzją decydujecie się na tę formę pomocy.

2. Zasada akceptowalności sprawia, iż oboje akceptujecie mediatora. Macie pełną swobodę przy podejmowaniu tej decyzji. Możecie mnie, jako mediatora w Waszej sprawie nie akceptować, podobnie jak ja, jako mediator mogę odmówić podjęcia się mediacji w Waszej sprawie.

3. Mediator jest również zobowiązany do zachowania pełnej poufności. Wszelkie informacje oraz dokumenty powstałe w toku mediacji zachowuje tylko i wyłącznie dla siebie i nikt nie może oczekiwać ich ujawnienia.

4. Dzięki zasadzie neutralności, powszechnie uważanej za najtrudniejszą do zachowania, mediator nie narzuca rozwiązań. Oznacza to Waszą pełną samodzielność. Mediator nie wydaje werdyktów, nie ocenia, nie radzi oraz nie proponuje rozwiązań.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że istnieją również inne podejścia w mediacji, które akceptują np. pewną formę doradztwa czy oceny zdarzeń lub postępowania (podejście ewaluatywne czy transformatywne). Pracuję w podejściu facylitatywnym, które w pełni realizuje zasadę neutralności (a tylko w wyjątkowych sytuacjach korzystam z innych podejść).

W ramach mediacji nie doradzam i w pełni kieruję się zasadą neutralności.

5. Bezstronność wymusza na mediatorze dbałość o równowagę stron. Dzięki temu cały przebieg mediacji nie jest zdominowany przez jedną stronę i przez to wypaczony oraz nieskuteczny.

6. Każdy mediator zobowiązany jest do ciągłej pracy nad sobą. Zdobywania nowych kwalifikacji i pogłębiania wiedzy. Dzięki temu nie zaprzecza on zasadzie profesjonalizmu.

Mediator ponadto zachowuje podczas całego procesu mediacyjnego pełną bezinteresowność.