O mediatorze słów kilka...

Mediator to bezstronna osoba trzecia o specjalnych kwalifikacjach, która włącza się do sporu, pomagająca w znalezieniu pojednawczego- kreatywnego, nie zaś kompromisowego jak zwykło się mylnie uważać !- rozwiązania.

W trakcie postępowania mediacyjnego, mediator zachęca strony do nawiązania dialogu i unikania konfrontacji w których to strony same poszukują najodpowiedniejszego sposobu rozwiązania sporu, szytego na ich własną miarę. Takie rozwiązanie nie jest im narzucone, stąd staje się niezwykle trwałe- w odróżnieniu od narzuconego postanowienia sądowego.

Mediator to osoba bezstronna, pomagająca stronom we wzajemnym wysłuchaniu, przedstawieniu racji i argumentów, odnalezieniu wspólnych interesów jak również wypracowaniu innych możliwych rozwiązań.

Mediator dba o zachowanie równowagi między Wami. Działa bezstronnie i nikogo nie faworyzuje. W sytuacji istniejącej nierównowagi na jakimkolwiek polu, zadaniem mediatora jest jej niwelowanie stosując odpowiednie techniki. Mediator nie wyróżnia żadnej ze stron z uwagi na piastowane stanowisko, status społeczny czy płeć lub wiek.

Mediator pomaga skoncentrować się stronom na problemach, uzgodnieniu na czym one polegają, a następnie wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.

Mediator nie przekonuje, nie narzuca stronom własnych propozycji oraz rozwiązań. Zachowuje bezstronność i neutralność. Prowadzi mediację w taki sposób, aby niwelować ewentualnie występującą nierównowagę stron.

Mediator powinien dysponować wiedzą z zakresu psychologii i socjologii oraz podstaw prawa, charakteryzować się umiejętnością doboru oraz właściwego stosowania odpowiednich technik komunikacyjnych, jak również szeregiem cech poprawiających jakość jego pracy w zawodzie mediatora, takimi jak elastyczność, obiektywizm i neutralność. Powinien mieć też zdolność do szybkiego nawiązywania relacji interpersonalnych.

Mediator prowadzi mediację kierując się zasadami mediacji.

Profesjonalny mediator działa wreszcie w oparciu o standardy uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów  przy Ministrze Sprawiedliwości.