W jaki sposób i komu pomagam

W Gabinetach Mediacji WASZ MEDIATOR pracujemy nad konfliktem. Rozwiązujemy spory, wypracowujemy rozwiązania, które w pełni satysfakcjonują strony konfliktu.

Jeśli przeżywacie narastające problemy w związku brakiem możliwości dojścia do porozumienia w określonych kwestiach, to wspólna praca w Gabinetach WASZ MEDIATOR przyniesie dobre owoce.

Poczytaj więcej o mediacji i dowiedz się jak pracuje i pomaga mediator.

W ramach Gabinetów WASZ MEDIATOR mediuję w następujących sferach/obszarach życia:

 1. Rodzinnej, w tym małżeńskiej (w relacjach: mąż - żona, rodzice - dzieci, małżonkowie - teściowie, rodzeństwo miedzy sobą, małżeństwo - dalsza rodzina, małżeństwo - przyjaciele, znajomi, sąsiedzi) oraz w sprawach cywilnych

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • ogólnie rozumiane kryzysy małżeńskie oraz rodzinne,
 • alimenty, 500 plus,
 • nieporozumienia i problemy w komunikacji w małżeństwie/rodzinie,
 • problemy z emocjami podczas komunikacji uniemożliwiające spokojną i merytoryczną rozmowę,
 • rozbieżności poglądów oraz wyznawanych wartości,
 • niezgodność co do kierunków wspólnego życia małżonków,
 • nieporozumienia małżonków ze swoimi rodzicami oraz dalszą rodziną,
 • problemy w związku z podziałem obowiązków członków rodziny,
 • problemy egzystencjalne (na tle wyboru sposobu spędzania wolnego czasu, problemy w kwestii pożycia małżeńskiego, planowania wyjazdów i urlopów, dotyczące kwestii różnych upodobań kulinarnych itp.),
 • problemy w związku z wyborem drogi życiowej lub zmiany dotychczasowej drogi życiowej małżonków lub też dorastających dzieci,
 • problemy w kwestii opieki nad rodzicem lub osobą chorą czy niedołężną,
 • problemy powstające na tle wychodzenia członka/ów rodziny z nałogu oraz walki z nałogiem,
 • problemy wspólnego mieszkania bądź wyboru miejsca zamieszkania,
 • problemy wynikające z doświadczenia różnic pokoleniowych,
 • problemy na tle obowiązków i praw dziecka,
 • problemy z własnymi dziećmi oraz dorastającą młodzieżą,
 • problemy między dorastającym oraz dorosłym rodzeństwem,
 • problemy na tle postawy rodzica wobec dziecka oraz dziecka wobec rodzica,
 • problemy na tle przerwanej nauki dziecka,
 • problemy molestowanych oraz źle traktowanych dzieci w rodzinie i poza nią (w instytucjach, środowiskach w których się obracają itp.),
 • ustalenie podziału obowiązków wobec dzieci, w tym niepełnosprawnych,
 • problemy na tle opieki nad dzieckiem, w tym dzieckiem niepełnosprawnym,
 • problemy na tle wspólnego mieszkania różnych członków rodziny,
 • problemy na tle wytyczania wspólnych planów/kierunków postępowania o strategicznym wymiarze dla małżonków/rodziny,
 • rodzinne nieporozumienia majątkowe,
 • problemy małżeństw bez rozdzielności majątkowej,
 • gdy zaistnieje potrzeba zapobieżenia rozpadowi małżeństwa,
 • w sytuacjach krytycznych doprowadzenie do zgody na czasową separację oraz ustalenie jej warunków,
 • problemy na linii spadkodawcy/spadkobiercy przed podziałem spadku,
 • problemy między spadkobiercami po przyjęciu spadku (kwestie sprzedaży, zagospodarowania składników majątku lub ich użytkowania, w sprawie spłaty współspadkobierców),
 • mediacje w jednorazowym załatwieniu jakiejś sprawy dotyczącej wszystkich zainteresowanych,
 • mediacje w sprawie bieżącego, długoletniego prowadzenia jakiejś sprawy ważnej dla wszystkich zainteresowanych,
 • problemy wynikające z nie zapowiedzianych działań któregokolwiek z członków rodziny bez złych zamiarów.
 1. Administracyjno - prawnej

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • problemy między członkami wspólnoty mieszkaniowej na tle zasad współżycia i/lub zarządzania wspólnotą,
 • problemy sąsiedzkie (nieporozumienia w kwestiach dotyczących gruntów, dróg, hałasu, zagospodarowania terenu itp.),
 • ustalenia zasadności oraz wysokości alimentów.
 1. Zawodowej/finansowej

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • problemy w kwestii planowania finansów i sposobów ich wydatkowania,
 • problemy na tle wyboru redystrybucji oszczędności,
 • problemy w związku z planowaniem bądź porzuceniem obecnej pracy i wyborem innej,
 • problemy na tle wyboru różnego rodzaju dróg życiowych mających przełożenie na kwestię finansową i zawodową zainteresowanych,
 • problemy w kwestii planowania najbliższych posunięć finansowo-biznesowych,
 • problemy pomocy finansowej bliższym i dalszym członkom rodziny bądź też innym osobom.
 1. Pracowniczej/strukturach hierarchicznych

Mediacje na tej płaszczyźnie można i należy traktować jako środek do uniknięcia niekorzystnych konsekwencji tych problemów dla pracodawców jak i pracowników oraz jako środek ku zapobieżeniu wnoszenia spraw sądowych i ponoszeniu z tego tytułu przez zainteresowanych dodatkowych kosztów finansowych i emocjonalnych, w tym przewlekłych i wyniszczających procesów.

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • pełne spektrum problemów wynikających z funkcjonowania różnego rodzaju struktur hierarchicznych,
 • problemy na linii pracownik/przełożony (kwestie wynagrodzenia, oczekiwań, wzajemnej komunikacji itp.),
 • problemy między pracownikami a pracodawcami na tle warunków zatrudnienia, warunków wykonywania pracy, promocji i awansów, urlopów (ich liczby, rodzaju oraz czasu trwania),
 • problemy w związku z kwestią dobru osób i delegowania zadań,
 • problemy na tle wyboru i doboru odpowiednich pracowników,
 • problemy miedzy pracownikami nawzajem (niesnaski wynikające z tzw. „wyścigu szczurów”, w kwestiach awansów/degradacji i związanej z nią zazdrości, wewnętrznych procedur i zasad współżycia),
 • problemy związane z przeprowadzanymi restrukturyzacjami, zwolnieniami i przesunięciami kadrowymi,
 • problemy trójstronne na linii żywiciel rodziny - utrzymywana rodzina - pracodawca,
 • problemy na linii członkowie rodzin a pracodawcy,
 • problemy na linii Zarząd / związki zawodowe.
 1. Instytucjonalnej/Korporacyjnej

Wszelkie sprawy mniej poważnego kalibru, niewymagające od mediatora ściśle specjalistycznej wiedzy sektorowej i branżowej.

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • katalog problemów występujących między bądź w instytucjach i organizacjach (firmy i korporacje, urzędy i placówki państwowe, szpitale, szkoły, ośrodki, parafie, podmioty III sektora).
 1. Gospodarczej

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • sprawy na linii wierzyciel-dłużnik (kwestie rozłożenia długów na raty, odstąpienia od egzekucji itp.),
 • spory w przedmiocie warunków oraz zakresu restrukturyzacji firm, zwolnień, prywatyzacji, w związku z nieuchronnością podjęcia kluczowych decyzji itp.).,
 • inwestycyjne.
 1. Politycznej

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • spory kadrowe oraz personalne,
 • spory finansowe,
 • spory na tle wytyczanych kierunków programowych i ideologicznych,
 • spory struktur wewnętrznych oraz w przestrzeni,
 • spory dotyczące lokalizacji przedsięwzięć itp.
 1. Religijnej/wyznaniowej

Przykłady problemów w rozwiązywaniu których stosuję mediację:

 • dialog międzyreligijny i międzywyznaniowy,
 • spory kadrowe oraz personalne,
 • spory w kwestiach finansowych i inwestycyjnych,
 • spory struktur wewnętrznych,
 • spory lokalizacyjno-przestrzenne itp.